Урамшуулах аргад суралцах нь #7

Урамшуулах аргад суралцах нь #7

Магтаал болон урамшуулал ихэвчлэн адил зүйл мэт хүмүүст санагддаг. Ихэнх хүмүүс хүүхдийн зан үйлийг өөрчлөхөд магтаал чухал арга гэж хүлээн зөвшөөрдөг. Гэвч олон хүмүүжүүлэгч магтаал болон урамшууллыг ялгаж салгахыг санал болгож байна.

Магтаал нь цаг хугацаа болон үр дүнгийн хувьд урамшууллаас ямар ялгаатайг доорх хүснэгтээр харуулжээ

  • Магтаал болон урамшууллын ялгаа