Хүүхэд хамгааллын хариу үйлчилгээ

Нийгмийн бүх орчинд хүүхэд бүрийг үл хайхрах байдал, дарамт, хүчирхийлэл, мөлжлөгийн бүх хэлбэрээс урьдчилан сэргийлэх, хариу үйлчилгээг хэлнэ.

Сум, хороо бүрт Хүүхэд хамгааллын хамтарсан баг ажилладаг бөгөөд хүүхэд хамгааллын баг нь тухайн орон нутгийн хүүхдүүдийг эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх, хариу үйлчилгээ үзүүлэх үүрэгтэй.

Хүүхдийн тусламжийн утас 108 нь 24 цагийн түрш үнэ төлбөргүй ажиллана. Хүүхдийн эрх, хамгааллын талаар зөвөлгөө өгнө.

Хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хороо

Аймаг дүүрэг бүх Хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хороог байгуулах бөгөөд тус хороо нь дараах дараах нөхцөл байдалд байгаа хүүхдүүдэд тусламж үйлчилгээ үзүүлэх үүрэгтэй.

  •  Гэмт хэрэг, зөрчилд холбогдогдон шалгагдаж байгаа хүүхэд

  • Гэмт хэрэг үйлдэж шүүхээс ял шийтгүүлсэн хүүхэд

  • Хүмүүжлийн чанартай арга хэмжээ авагдсан хүүхэд

  • Гэмт хэргийн гэрч, хохирогч болсон хүүхэд

  • Сургалт, хүмүүжлийн тусгай байгууллагад хүмүүжиж байгаад суллагдсан хүүхэд