5-8 сар

Танин мэдэхүйн хөгжил

  • Хөлөөрөө тоглоно.

  • Өөрийн нэрээ ялган таньж, хариу үйлдэл үзүүлнэ.

  • Юмс зүйлсийг нарийн нягтална.

  • Байнга дуу авиа гаргана.

  • Эх хэлээр нь ярих дуу хоолойг танина.

  • Биеийн хэсгүүдийг нэрлэхэд зааж чадна.

  • Баяртай гэж даллана.

  • Хялбар дуу хоолой, хөдөлгөөнийг даган дуурайна.

  • Дохио зангаа, дуу авиа ашиглан хүнтэй харилцана.