13-18 сар

Танин мэдэхүйн хөгжил

  • Зурган дээрээс гэр бүлийнхээ хүмүүсийн зургийг таньдаг болно.

  • Тодорхой сонголтууд өгөхөд нэгийг нь сонгож чаддаг байна.

  • Өмнө нь хийж байсан зүйлээ санаж давтан хийнэ.

  • Өөрийгөө илэрхийлэх 20 хүртэл үгийн сантай байна.

  • Энгийн заавруудыг сонсон дагаж чадна.

  • Том хүмүүсийн зан ааш, хандлага, үйлдлийг дуурайна.

  • Юмсыг зааж, нэрлэнэ.

  • Хүнтэй харилцахдаа дохио зангаа, үг хольж  хэрэглэнэ.

  • Байнга хэрэглэдэг эд зүйлсийг хэрхэн ашигладгийг нь мэднэ.