5 нас

Танин мэдэхүйн хөгжил

 • Ижил дүрсүүд, ижил хэмжээний талаарх ухагдахууныг ойлгоно

 • Өнгө, хэлбэр гэсэн 2 ухагдахуунд эд зүйлсийг ангилна

 • Эд юмсыг ерөнхий төрлөөр нь бүлэглэж ангилна. Жишээ нь: Хүнсний бүтээгдэхүүн, тээврийн хэрэгсэл, амьтан гэх мэт

 • Хамгийн богино, хамгийн жижиг гэсэн ухагдахууныг ойлгоно; эд зүйлсийг хэмжээ, уртаар нь байрлуулна

 • Цээжээр 20 болон түүнээс дээш тоолно; ихэнх хүүхдүүд 100 хүртэл тоолдог.

 • 1-20 хүртэл тоог ялгана, 20 хүртэл илүү дэс дараалалтай, оновчтой тоолно

 • Тэрнээс бага, цөөн гэсэн ухагдахууныг ойлгоно

 • Харанхуй, гэрэлтэй, эрт гэх мэт тодорхойлолтуудыг ойлгоно: "Би өглөө бусад бүх хүмүүсээс өмнө эрт боссон. Тэгэхэд харанхуй хэвээрээ байсан."

 • Өдрийн цагийн хувиараа цаг хугацаатай уялдуулна; зарим хүүхдүүд цаг хэлж чаддаг

 • Хуанли юунд зориулсан бэ гэдгийг мэднэ

 • Мөнгийг хооронд нь ялгана, тоолж сурна, мөнгө хадгална

 • Үсгийн дуудлага мэднэ мөн том жижиг үсэг ялгана

 • Хагас гэсэн ухагдахууныг ойлгоно

 • Тоолшгүй олон асуулт асууна: Яагаад? Юу? Хаана? Хэзээ?

 • Шинэ зүйл сурах хүсэл эрмэлзэлтэй.