17-18 нас

Танин мэдэхүйн хөгжил

       -   Мэдээллийн эх сурвалжийг нягталж үзнэ.

       -  Дэлхий дээр болж байгаа үйл явдлын талаарх мэдээллийг сонирхон судална.

       -  Шинжлэх ухаан болон урлагт өөрийн дуртай төрлийг олсон байна.

       -  Ирээдүйн боловсрол болон мэргэжлийнхээ сонголтоо хийнэ.

       -  Өөрийн чадвар, чадавхийн талаар итгэл муутай байна.

       -  Өөрийн чавдар болон авьяасын  талаар өөртөө итгэх итгэл болон мэдээлэл дутмаг байна.

       -  Ирээдүйнхээ талаар нухацтай бодож ирээдүйн талаар шийдвэр гаргаж эхэлнэ.