15-16 нас

Танин мэдэхүйн хөгжил

       -  Хийсвэрлэн бодох чадвар нэмэгдэнэ.

       -  Аливаа зүйлсийн шалтгаан үр дагаврыг тунгаан боддог болно.

       -  Өөрийгөө илэрхийлэх бүрэн чадвартай болно.

       -  Асуудал тулгарах үед учир шалтгааныг тунгаан зөв шийдвэр гаргаж чадна.