Гарчиг Огноо Татах
Зан үйлд нөлөөлөх албадан сургалтын хөтөлбөр, журам 2017 ХЗДХЯ 2017-05-31 Татах »
Хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдийг түр хамгаалах журам ХЗДХЯ 2017-05-31 Татах »
Хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хороо 2017 хамтарсан тушаал 2017-05-31 Татах »
Хүүхдийн эрхийн тухай конвенц 2017-05-31 Татах »
Хохирогчийг хүчирхийлэл үйлдэгчтэй уулзуулах журам 2017 хамтарсан тушаал 2017-05-31 Татах »
Хохирогчид үйлчилгээ үзүүлэх ТББ-г магадлан итгэмжлэх журам 2017 3 сайдын тушаал 2017-05-31 Татах »
Холбон зуучлах үйлчилгээний журам ХНХЯ 2017-05-31 Татах »
Сэтгэлзүйн зөвөлгөө өгөх журам 2017 ХНХЯ 2017-05-31 Татах »
Нэг цэгийн үйлчилгээний төвийн аюулгүй байдлыг хангах журам 2017 ХЗДХЯ 2017-05-31 Татах »
Зан үйлд нөлөөлөх сайн дурын хөтөлбөр 2017 хамтарсан тушаал 2017-05-31 Татах »
Mongolia's Third and Fourth Reports Under the Convention on the Rights of the Child 2017-05-31 Татах »
Аюулын зэргийн үнэлгээ хийх журам 2017 ХЗДХЯ 2017-05-31 Татах »
ГБХ өртсөн хүүхдэд эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх журам 2017 ХЗДХЯ 2017-05-31 Татах »
ГБХ статистик мэдээлэл, статистик журам 2017 ХЗДХЯ 2017-05-31 Татах »
Гэр бүлийн хохирогчийн аюулгүй байдлыг хангах журам 2017 ХЗДХЯ, Ерөнхий Прокурор 2017-05-31 Татах »
Засгийн газар 3,4-р тайлан 2017-05-31 Татах »
ЗГ 2 ба 3 итлгэлд ХЭХорооноос өгсөн зөвлөмж 2017-05-31 Татах »
NGO report MNG 2017-05-31 Татах »
children's report MNG 2017-05-31 Татах »
Mongolia's Third and Fourth Reports Under the Convention on the Rights of the Child 2017-06-01 Татах »
Convention on the Right of the Child_2004 2017-06-01 Татах »
Convention on the Right of the Child_1995 2017-06-01 Татах »
5th National Periodic Report Mongolia on theImplementation of the Convention on the Rights the Child 2017-06-01 Татах »
Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children 2017-06-01 Татах »
Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement 2017-06-01 Татах »
Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a communications procedure 2017-06-01 Татах »
Хүүхдийн эрхийн тухай хууль 2017-05-31 Татах »
ХЭК 43 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг 2017-05-31 Татах »
182 дугаар конвенц 2017-05-31 Татах »
Хүүхэд хамгааллын тухай хууль 2017-05-31 Татах »
NGO report ENG 2017-06-01 Татах »
children's report ENG 2017-06-01 Татах »
Хүүхдийг зэвсэгт мөргөлдөөнд оролцуулахын эсрэг хүүхдийн эрхийн тухай конвенцид оруулах нэмэлт 2017-05-31 Татах »
Хүүхдийн насны онцлогоос хамааран бие бялдар, танин мэдэхүй, сэтгэл санааны хөгжил нь харилцан адилгүй байдаг. Эдгээр хөгжлүүд нь өөр хоорондоо уялдаа холбоотой юм. Хүүхдийн тань насны онцлогоос хамааран тэдэнд тавих анхаарал халамж, хүмүүжүүлэх арга барил өөр байна. Тиймээс эцэг эх, асран хамгаалагч та өөрийн хүүхдийн хөгжлийн онцлогийг судалж, хүүхдэдээ тохирох хүмүүжлийн эерэг аргыг ашиглана уу.